Версия за печат

BG-Сливо поле

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-09-446

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000530657

BG323, Община Сливо поле, пл. Демокрация № 1, За: Виктор Стоянов, България 7060, Сливо поле, Тел.: 0359 81312795, E-mail: slivopole@slivopole.bg, Факс: 0359 81312876

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slivopole.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slivopole.bg/zop/order/2020-002.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

204833.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИНЖЕНЕРИНГ – ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТНИ ПРОЕКТИ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ЗА ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТ RSE 1173 /III-2102, БОРИСОВО – ЧЕРЕШОВО/ - ГОЛЯМО ВРАНОВО – БАБОВО – РЯХОВО /RSE 1171/ В УЧАСТЪК ГОЛЯМО ВРАНОВО – МАЛКО ВРАНОВО

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на Община Сливо поле - гр. Сливо поле, пл. Демокрация №1. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката, за която се подават документите. Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, избраният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет на сто) от стойността му без включен ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)