Версия за печат

BG-Севлиево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ТО-11(01.153)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 107063552

BG322, Севлиевогаз-2000 АД, ул. Бор 4, За: Анетка Брайкова, България 5400, Севлиево, Тел.: 0675 32272, E-mail: office@sevlievogas.eu, Факс: 0675 32273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sevlievogas.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://sop.bg/sevlievogas-704/proceduri-20-3-zop/a3-0006257.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

185000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 3 "Изграждане на газоразпределителна мрежа във ВЗ „Севлиевски лозя“, гр. Севлиево" и Обособена позиция № 4 "Изграждане на сградни отклонения от съществуваща газоразпределителна мрежа на територията на община Севлиево"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231221

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на главни тръбопроводи от газоразпределителни мрежи


Срок за получаване на офертите

13/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на 14.05.2020г.(четвъртък) от 09:30 часа в заседателната зала в сградата на "Севлиевогаз-2000" АД.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)