BG-Златоград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

032

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000614938

BG424, Община Златоград, ул. Стефан Стамболов №1, За: инж. Цветелина Бодурова, България 4980, Златоград, Тел.: 0884 600180, E-mail: ObA-zlatograd@zlatograd.bg, Факс: 03071 4023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.zlatograd.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.zlatograd.bg/?pid=2,op5&id_op=202.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

136217.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА: БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ, ФУТБОЛ НА МАЛКИ ВРАТИЧКИ И ТЕНИС НА КОРТ” В УПИ XIX-ЗА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, КВ.76 ПО ПУП НА ГР.ЗЛАТОГРАД, ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения


Срок за получаване на офертите

12/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр. Златоград, п.к. 4980, ул. Стефан Стамболов №1, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа до крайната датата за подаване на оферти. Отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2020 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала в сградата на общинска администрация- Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1, ет. 2, гр. Златоград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

08/05/2020  (дд/мм/гггг)