Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

53

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104575711

BG321, ТЕЦЕКО ЕООД, ж.к. Надежда 1, вх. В, ет. 1, ап. 32, За: Албена Цветанова Бадева, България 5250, Свищов, Тел.: 0893 563236, E-mail: teceko@b-trust.org, Факс: 0893 563236

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.teceko.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.teceko.com/customer-profile/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

250000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект “Надземен газопровод за индустриална площадка „Свилоцел“ от ПИ 65766.418.142 в гр. Свищов“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45231200

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни нефто- и газопроводи и на разпределителни газоснабдителни мрежи


Срок за получаване на офертите

19/05/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка в деловодство на "ТЕЦЕКО" ЕООД в гр. Свищов, Западна Индустриална зона, пл. "Свилоза", корпус СРК, ет. 3, най-късно до 19 май 2020 г. - 14:30 часа. Върху опаковката се посочва наименованието на участника и ЕИК, адрес на кореспонденция, телефон, факс и e-mail, както и наименованието на поръчката, за която се подава офертата. Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 20 май 2020г. в 11:00 часа в деловодство на "ТЕЦЕКО" ЕООД в гр. Свищов, Западна Индустриална зона, пл. "Свилоза", корпус СРК, ет. 3, като право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2020  (дд/мм/гггг)