Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

OБ-06

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-06-Dostavka-za-nuzhdite-na-ViK-EOOD-Plovdiv-na-betonovi-izdeliya-po-prilozhena-primerna-spetzifikatziya.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на бетонови изделия по приложена примерна Техническа спецификация за срок от 18 (осемнадесет) месеца, считано от подписване на договор с избрания за Изпълнител участник, но не по-рано от 25.07.2020 г. Доставките ще са периодични, след заявка от Възложителя, франко складови бази на Възложителя находящи се в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 и Помпена станция „Север”. Всяка доставка следва да се извърши в срок до 20 работни дни след получаване на заявката. Възложителят ще заплаща всяка доставка в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след конкретната доставка, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура.Възложителят си запазва правото в зависимост от своите нужди и възможности да променя посочените ориентировъчни номенклатурни позиции и количества и да заявява бетонови изделия с различни от посочените в Техническата спецификация размери.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114200 (AB05)

Описание:

Изделия от бетон (Бетон )


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 12.05.2020 г. от 09,30 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2020  (дд/мм/гггг)