Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-103

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов №: 3, За: Богиня Николова - главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, инж. Димчо Димчев – експерт ПРЖПС, ВД „ Надежда”, България 1080, София, Тел.: 0887 755390; 0886 522103, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.bdz.bg/bg/a/remont-na-strelka-364354-skd-r-190-angliyska-parche-zhelezen-pt-sled-neya-s-l-3070-m-i-strelka-370-so-tip-49-r-190-19-s-eerp-dyasna-vv-vagonno-depo-nadezhda.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

166229.01 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на стрелка № 364/354 СКД, R 190, английска, парче железен път след нея с L= 30,70 м и стрелка № 370 СО тип 49, R-190, 1:9 с ЕЕРП, дясна, във Вагонно депо „Надежда”, гр.София, ул.”Стефансон” № 5, собственост на „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45234000

Описание:

Строителни и монтажни работи на релсови пътища и въжени линии


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място, дата и час на oтваряне на офертите: 20.05.2020 г., 14:00 ч. в Централно управление на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находящо се на адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" N: 3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители. Пълен достъп до обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес: https://www.bdz.bg/bg/a/remont-na-strelka-364354-skd-r-190-angliyska-parche-zhelezen-pt-sled-neya-s-l-3070-m-i-strelka-370-so-tip-49-r-190-19-s-eerp-dyasna-vv-vagonno-depo-nadezhda

Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2020  (дд/мм/гггг)