Версия за печат

BG-ВРАЦА

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

91

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106518890

BG313, МБАЛ ХРИСТО БОТЕВ АД, БУЛ.ВТОРИ ЮНИ 66, За: Йоана Цветанова Ценова, България 3000, ВРАЦА, Тел.: 092 923039, E-mail: mbal_vratsa@mbalvratsa.org, Факс: 092 923072

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mbalvratsa.org/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mbalvratsa.org/obyavi.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“РЕМОНТ НА АГО ОТДЕЛЕНИЕ В "МБАЛ – ХРИСТО БОТЕВ" АД“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2020  (дд/мм/гггг)