Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000667556

BG411, 105 Средно училище Атанас Далчев, ул. Св. Пимен Зографски, За: Цветанка Костадинова, България 1712, София, Тел.: 00359 28620473, E-mail: sou105@abv.bg, Факс: 00359 28683528

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://105sou.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://105sou.eu/%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който при необходимост да извършва строително ремонтни работи на сградния фонд и дворното пространство на 105-то СУ „Атанас Далчев“ в т.ч. изкопни работи, дейности по част „конструктивна“, покривни работи, направа на шпакловки, боядисване на стени и тавани, преработка на ел. инсталация, циклене и лакиране на паркет, ремонт на санитарни възли и др. Възложителя ще възлага по своя преценка и в случай на необходимост изпълнението на отделни строителни работи, чрез нарочно възлагателно писмо, в което са описани количествата и видовете работи, които следва да бъдат изпълнени. Изпълнението на строителните работи в случай на аварийна ситуация следва да започне веднага, а в останалите случаи до седем дни след получаване на възлагателно писмо. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности, които не са посочени по-горе.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени от длъжностните лица на 19.05.2020 г. от 10:00 часа на адреса на Възложителя – гр. София, ж.к. Дианабад, ул. Св. Пимен Зографски № 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/05/2020  (дд/мм/гггг)