Версия за печат

BG-с. Минерални бани

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903743

BG422, Община Минерални бани, бул. Васил Левски 3, За: Нуртин Сафет Сабри - заместник-кмет на община Минерални бани, България 6343, с. Минерални бани, Тел.: 03593722 2020, E-mail: mb_tenders@abv.bg, Факс: 03593722 2260

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mineralnibani.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://46.40.127.83:8080/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=q%2fmNVi2Kxlo%3d.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ремонт и разширяване на съществуващи горски пътища на територията на община Минерални бани

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 18.05.2020 г. от 14.00 часа, в заседателната зала на община Минерални бани.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)