Версия за печат

BG-Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

003/20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 127521758

BG333, Комплексен онкологичен център - Шумен ЕООД, ул.Васил Априлов 63, За: Иванка Ралева, България 9700, Шумен, Тел.: 054 800509, E-mail: raleva@oncocenter.org, Факс: 054 810004

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.oncocenter.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.oncocenter.org/site/category/%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BF/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

66825.66 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Пране, сушене и гладене на постелъчно бельо, включващо 2 обособени позиции -" Пране по термодезинфекционния метод, сушене и гладене" и "Пране по химиотермодезинфекционния метод, сушене и гладене" на операционно бельо на "КОЦ-Шумен"ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП е публикувана на интернет страницана на АОП, както и на профила на купувача на КОЦ-Шумен ЕООД в раздел Информация за обяви http://www.oncocenter.org/site/category/ Офертите се подават в запечатана опаковка в деловодството на «КОЦ-Шумен» ЕООД 4 етаж. Отварянето на офертите ще се извърши от комиссия назначена от Възложителя на КОЦ-Шумен ЕООД на .............2020 г от 11,00 часа в сграда Лъчетерапия – етаж 4, офис Счетоводство.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)