Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОП-2 / 30.03.2020 г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000662018

BG411, Българска академия на науките (БАН), ул. “15 ноември” № 1, За: инж. Ивайло Петров - ст. експерт БАН, България 1040, София, Тел.: 02 9795298, E-mail: i.petrov@cu.bas.bg, Факс: 02 9817262

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bas.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bas.bg/профил-на-купувача/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

120000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: • Обособена позиция № 1: „Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София“; Максимална стойност за срока на изпълнение на поръчката: 100 000 лева без ДДС. • Обособена позиция № 2: „Аварийни строително-ремонтни работи в обект на БАН на територията на гр. Пловдив“. Максимална стойност за срока на изпълнение на поръчката: 20 000 лева без ДДС. Един участник може да участва само за една обособена позиция или и за двете обособени позиции. Всяка обособена позиция ще бъде предмет на отделна оценка и на отделен договор. Посочените в този Раздел максимални стойности на обособените позиции са максимални стойности за целия срок на изпълнение на поръчката /24 + 6 месеца/, а не са максимални стойности на офертите за съответните обособени позиции. Максималните стойности на офертите за съответните обособени позиции са съответно 5 600 лева без ДДС за Обособена позиция № 1 и 3 000 лева без ДДС за Обособена позиция № 2. Посочената по-горе в Раздел II Обща прогнозна стойност на поръчката представлява Максимална стойност на поръчката за целия срок на изпълнение на поръчката: 24 + 6 месеца. Обявата и документацията към обявата са публикувани на Интернет сайта на Възложителя - http://www.bas.bg/профил-на-купувача/ - в Профил на купувача – Обществени поръчки, открити през 2020 г. Място за получаване на офертите: съгласно посоченото в Обявата. Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 12.05.2020 г., Час: (чч:мм) 14:00 часа. Място на отваряне на офертите: съгласно посоченото в Обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)