Версия за печат

BG-Приморско

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

92-00-120

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 102164063

BG341, Община Приморско, ул. Трети март №56, За: Савина Димова, България 8180, Приморско, Тел.: 0550 3669, E-mail: obschtina_primorsko@mail.bg, Факс: 0550 32373

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.primorsko.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.primorsko.bg/профил-на-купувача.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

136199.42 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: Проектиране и изпълнение на строителство и упражняване на авторски надзор за изграждане на нов правоъгълен водосток река „Дяволска” в село Ясна поляна, община Приморско. Предметът на настоящата обществена поръчка включва: 1. Проектиране - изготвяне на технически проект за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 2. Строителство – СМР за изграждане на пътен водосток на р. Дяволска в регулацията на с. Ясна поляна. 3. Упражняване на авторски надзор Изпълнението е съгласно техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участници предложили цена надхвърляща прогнозната стойност ще бъдат отстранени от участие. Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съдържанието на офертата е детайлно описано в Документацията за обществена поръчка, публикувана в Профила на купувача. Участниците следва да спазват стриктно указанията на възложителя при оформяне на офертата си. Участниците трябва да представят Техническо предложение, изготвено по образец при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация. Към техническото предложение се прилага Линеен график за изпълнение на поръчката. Графикът следва да представя изработването на инвестиционния проект и строителната програма на участника, като прецизира съответните дейности и да е съобразен с технологичната последователност на строителните процеси. Линейният календарен план е график за изпълнение на проектирането и строителните работи. Линейният календарен план трябва да е придружен с Диаграма на работната ръка. Участниците следва да предложат цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, която да не надхвърля прогнозната стойност на поръчката. По време на действие на договора оферираните в ценовото предложение цени на участника, избран за изпълнител, не се увеличават. Отговорността за допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена е на участника. Цените трябва да бъдат посочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, да включва всички разходи за изпълнение на поръчката. Оферираната от участника цена включва всички работи, дейности, услуги и др., нужни за качественото завършване на предмета на обществената поръчка, в това число командировки, квартирни, налози и др., произхождащи от характера на поръчката. Офертата трябва да отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП, посочени в обявата и да съответства на чл.39, ал.3 от ППЗОП. При сключване на договор за обществената поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване и съответствието на участника с поставените критерии за подбор.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)