Версия за печат

BG-Суворово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093684

BG331, Община Суворово, пл. Независимост № 1, За: Десислава Георгиева, България 9170, Суворово, Тел.: 0359 51532550, E-mail: eu_suvorovo@abv.bg, Факс: 0359 51029908

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.suvorovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profile.suvorovo.bg/orders/O-05052020-185.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

268996.71 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „Възстановяване на пътни настилки в гр. Суворово, общ. Суворово, обл. Варна – улица „Хан Тервел” от о.т.42 до о.т.50, улица „Стара планина” от о.т.45 до о.т.42, улица ”Родопи” от о.т.40 до о.т.39, улица „Ивайло” от о.т.196 до о.т.197”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

19/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)