Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РПД20-ДИ05-126

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270530

BG411, Столична община - Район Подуяне, жк. Сухата река, ул. Плакалница №51, За: Станислава Стоянова ; Калоян Захариев, България 1517, София, Тел.: 02 8146162, E-mail: raion@poduiane.info, Факс: 02 8471871

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.poduiane.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.zop1.bg/organization/1000007.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

68000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Довършителни работи по прилагане на мерки за енергийна ефективност и съпътстващи дейности за сградата на ДГ №74, район "Подуяне"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

13/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Офертите ще се отворят на 14.05.2020г. от 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. София, жк. Сухата река, ул. "Плакалница" №51, зала 321.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)