Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат, Деловодство - ет. 3, стая 335, За: П. Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

52584 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора” имаща за цел осигуряване на необходимите количества ветеринарномедицински продукти (ВМП), с цел осигуряване нуждите на структурните звена при Тракийски университет гр. Стара Загора. Осигуряването на ветеринарномедицинските продукти е според възникналата необходимост на Възложителя от различните видове лекарствени средства, посочени в Техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


Срок за получаване на офертите

20/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялостната информация по обществената поръчка може да се намери на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача" на следния интернет адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200504gyCA2695104. Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335, ет. 3 - Деловодство в срок до 16.30 ч. на 20.05.2020 г. Разглеждането и оценката на офертите от комисия ще се извърши на 21.05.2020 г. от 10:00 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)