Версия за печат

BG-гр. Долна Митрополия

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ОО- 003-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413725

BG314, Община Долна Митрополия, ул. Св.св. Кирил и Методий 39, За: Едис Апостолов - юрисконсулт, България 5855, гр. Долна Митрополия, Тел.: 064 680704, E-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, Факс: 064 680704

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dolnamitropolia.acstre.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200423oIYN1819205.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

206398.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на общинска пътна и улична мрежа на територията на община Долна Митрополия чрез полагане на асфалтова настилка“. Предметът на поръчката включва следните подобекти: 1. Подобект № 1 Ремонт на общински път № PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия/ Победа – Тръстеник / ІІІ - 3004/ - от км 0+000 до 0+930 ( ул.“Васил Левски“ в регулацията на с.Победа); 2. Подобект № 2 Ремонт ул. "Кирил и Методий" от ОТ 59 до ОТ 103 – Биволаре 3. Подобект № 3 Ремонт на ул. "Отец Паисий" от ОТ 59 до ОТ 204 в село Рибен

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233142

Описание:

Работи по ремонт на пътища


Срок за получаване на офертите

08/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) 11.05.2020 г. Час: (чч:мм) 11:00ч Място на отваряне на офертите: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 39, сградата на общината – Заседателна зала

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)