Версия за печат

BG-Хисаря

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-84

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471671

BG421, Община Хисаря, бул. Генерал Гурко № 14, За: инж. Д. Кьорлинска, България 4180, Хисаря, Тел.: 0359 33762585, E-mail: obhisar@hisar.bg, Факс: 0359 33762030

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://hisar.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.hisar.bg/index.php/процедури-по-зоп/100-събиране-на-оферти-с-покана-или-обявa.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

100830 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Отводняване минерален отток от водопиен павилион „Момина баня” до съществуваща ревизионна шахта РШ 43 на външен колектор от кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45332300

Описание:

Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации


Срок за получаване на офертите

15/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два) от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)