BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

РД08-1411

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 817040128

BG322, В и К ООД, бул. Трети март № 6, За: инж. Росица Василева Фичева - началник отдел Автотранспорт, България 5300, Габрово, Тел.: 066 800500, E-mail: office@vik-gabrovo.com, Факс: 066 801178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik-gabrovo.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.vik-gabrovo.com/vsichki-obshtestveni-porachki/173-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

43500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извънгаранционно обслужване и ремонт на багери, за нуждите на „В и К” ООД – Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50200000

Описание:

Услуги по ремонт, поддържане, възстановяване и подобни услуги (преустройство, реконструкция, оборудване) на превозни средства, без автомобили


Срок за получаване на офертите

08/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 11.05.2020 г. от 10:30 часа в седалището на дружеството в град Габрово, бул. „Трети март“ № 6.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)