Версия за печат

BG-Павел баня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2020-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817931

BG344, Община Павел баня, Ул. Освобождение №15, За: Йордана Енева - Зам. кмет на община Павел баня, България 6155, Павел баня, Тел.: 088 6402154, E-mail: mayor_pb@mail.bg, Факс: 04361 3260

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pavelbanya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.pavelbanya.bg/modules/news/article.php?storyid=3636.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

108333.34 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство“по смисъла на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОП, включващо „изпълнение на строителство“ съгл. чл.3, ал.1, т.1, буква „а“, предложение второ от ЗОП. Предмет на поръчката „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строителство и осъществяване на авторски надзор на обект Спортна площадка в град Павел баня“, в УПИ І-курортни комплекси ОДО,кв.27 /южно от улици с ос.т.75а – 75б. Предвижда се да се извърши проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на спортна площадка в град Павел баня“ ,състояща се от : 1.Спортна площадка за мини футбол на открито за широко ползване от населението. 2.Спортна площадка - комбинирана за волейбол с баскетбол на открито за широко ползване от населението Строежът е пета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.6 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Всички строителни работи следва да бъдат изпълнени в съответствие с добрите практики в строителството и по начин, гарантиращ възможност за ползване на обекта за продължителен период от време по икономически най - изгоден за възложителя начин. Работният инвестиционен проект следва да бъде изготвен в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Наредба № 4 за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда, Наредба № І3 – 1971 за строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар , наредба № І3-2377 за правилата и реда за устройството и безопасността на площадките за игра като включва следните части: - Архитектурна – включва детайл ограда; - Конструкции; - Геодезия (трасировъчен план и вертикална планировка); - ЕЛ (Част електроснабдяване, електрообзавеждане и електрически инсталации); - ВиК; - План за безопасност и здраве; - Пожарна безопасност; - ПУСО; - Част сметна документация, която да включва обяснителна записка, количествени сметки по частите на проекта за видовете СМР, спецификации на оборудването и обзавеждането и обобщена ( генерална) стойностна сметка на обекта; Строително-монтажните работи (СМР) следва да се изпълнят на основание разработения Инвестиционен проект, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер. За реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности: • Подготовка на строителната площадка- разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.; • Демонтажни работи /ако е необходимо/; • Доставка на необходимите материали и оборудване; • Строително-монтажни работи; • Благоустрояване на терена; • Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба /ако е необходимо/; • Участие в съставянета на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; • Участие при подготовката на документи за издаване на Удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта; • Извозване на отпадъци и почистване на терена; Обхватът, обемът и техническите изисквания за изпълнението на поръчката са подробно описани и регламентирани в РАЗДЕЛ II. „Технически спецификации“, неразделна част от документацията за настоящата обществена поръчка.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документите, свързани с участие в обществената поръчка се представят в запечатана непрозрачна опаковка, съдържаща: 1) Опис на представените документи – по образец на участника; 2) Копие на договора за обединение, при участник обединение или друг документ, в което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор; 3) Административни сведения за участника – Образец №1; 4) Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП– Образец №2; 5) Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП - Образец №3; 6) Декларация за специфични национални основания - Образец №4; 7) Декларация за критериите за подбор Образец №5 8) Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители– Образец №6; 9) Декларация подизпълнители– Образец №7/ако е приложимо/ 10) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо. 11) Техническо предложение, съдържащо Предложение за изпълнение на поръчката – оригинал – Образец № 8 в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя; В Предложението си за изпълнение – Образец №8 участникът декларира, че при изготвянето на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. В Предложението си за изпълнение на поръчката – Образец №8 участникът предлага срок за изпълнение на проектирането и строителството, които подлежат на оценка. В Предложението си за изпълнение на поръчката – Образец №8 участникът предлага гаранционен срок на изпълнените СМР и гаранционен срок на доставените спортни съоръжения. Към Предложението си за изпълнение на поръчката, участникът следва да представи и описание и/или снимки на предлаганите спортни съоръжения, както ще се доставят и монтират. 12)„Ценово предложение” – попълнен и подписан Образец № 9 – оригинал, в който участниците следва да предложат обща крайна цена за изпълнението на поръчката без ДДС съгласно техническата спецификация, която ще подлежи на оценяване, както и поотделно да посочат : - Цена за изпълнение на проектирането от предмета на поръчката; - Цена за изпълнение на строителството от предмета на поръчката; - Цена за осъществяване на авторски надзор от предмета на поръчката. Към ценовото предложение се прилагат: • Количествено-стойностна сметка (КСС) – попълнена с цени и подписана – оригинал на хартиен и електронен носител в excel формат; Предложените от участниците цени следва да включват всички необходими разходи за изпълнението на дейностите от предмета на поръчката – проектиране, строителство и авторски надзор, в това число разходи за траспорт и доставки до обекта, разходи за материали и др. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и мокър печат /ако има такъв/. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език. Извършването на подбор на участниците, разглеждането и оценката на офертите се осъществява от назначена от Възложителя комисия.Комисията ще отвори публично офертите на участниците на дата 12.05.2020 г. от 10.30 часа в сградата на Община Павел баня, на адрес – гр.Павел баня, ул. „Освобождение“ №15, ет.2, стая №5. При провеждане на процедурата Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/05/2020  (дд/мм/гггг)