Версия за печат

BG-с. Калояново

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-2020

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471340

BG421, община Калояново - Кмет на община Калояново, пл. Възраждане № 6, За: инж. Рангел Златански, България 4173, с. Калояново, Тел.: 03123 2221, E-mail: kaloianovo@mail-bg.com, Факс: 03123 2412

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kaloyanovo.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://new.kaloyanovo.org/index.php/91-led-pdv-2056-ii-65.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

125000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: LED осветление на път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле-разширение на съществуваща улична осветителна мрежа на село Дълго поле. Кратко описание: Целта на поръчката е избор на изпълнител/и за изпълнение на строителство, съставляващо разширение на съществуващата улична осветителна мрежа на с. Дълго поле, общ. Калояново, като по-конкретно се предвижда да се изпълнят СМР по част Пътна и Електро, което включва : направа на нова въздушна линия за улично осветление покрай общински път PDV-2056(II-64) гара Калояново-Дълго поле с дължина 1000 м чрез монтиране и на 15 броя нови стоманенотръбни улични стълбове и LED осветителни тела. Успоредно на трасето на новата въздушна линия е предвидено направа на пешеходна алея с широчина 2 м и дължина 780 метра. Предвижда се алеята да се изпълни с покритие от плътен асфалтобетон с дебелина 4 см, положен върху трошенокаменна настилка от 30 см. СМР ще се изпълнят съгласно одобрения инвестиционен проект и Техническа Спецификация. Срокът за изпълнение е според предложения от участника в техническото предложение. Пълна информация относно предмета на поръчката в т.ч. видове и количества работи, изисквания към строителството и др се съдържат в техническите спецификации и документацията - неразделна част от цялата поръчка, публикувани в профила на купувача на община Калояново.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

08/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2020  (дд/мм/гггг)