Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

СООП-РОП-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040050

BG421, Община Пловдив - Район Западен, ул. Вечерница 1а, За: Живка Дошева, България 4001, Пловдив, Тел.: 032 604814, E-mail: pravo@zapaden.plovdiv.bg, Факс: 032 642019

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://zapaden.plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zapaden.plovdiv.bg/?p=11733.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг – проектиране, благоустрояване на междублоково пространство и изграждане на детска площадка в гр. Пловдив между ул. „Чемшир“, ул. „Орфей“, ул. „Дивна“ и ул. „Юндола““

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

07/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 08.05.2020 г. в 10:00 ч., в заседателната зала в административната сграда на Район „Западен” - Община Пловдив, на адрес: Гр. Пловдив, ул. „Вечерница” № 1а.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2020  (дд/мм/гггг)