BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

131

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 108508560

BG425, Многопрофилна болница за активно лечение „Живот +” ЕООД, ул. „Христо Ботев” № 2, За: д-р Мария Иванова - управител на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 0895 660180, E-mail: lifeplus@mail.bg, Факс: 03641 7454

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mbalkrumovgrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://mbalkrumovgrad.com/podmiana-dograma/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

124083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ гр. Крумовград и ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ по обособена позиция № 1 „Подмяна дограма, хидроизолация и топлоизолация на сграда на блок В на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“ и обособена позиция № 2 „Ремонт на санитарни помещения в ДО, ВО и АГО в сграда на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45320000, 45421000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Изолационни строителни работи
Монтажни работи на дограма


Срок за получаване на офертите

18/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Сградата включена в предмета на обществената поръчка представлява четириетажна масивна сграда със сутерен и студен (двоен) покрив. Сградата е със скелетно гредова конструкция, с носещи колони, греди и стоманобетонни плочи с дебелина 14см. Основните носещи елементи са монолитни плочи, греди, колони, ст.бетонни рамки и тухлени шайби. Външните ограждащи стени са тухлени стени с дебелина 25см. Вътрешните преградни стени са с тухлена зидария с дебелина на зида 12см. Предполага се че е използван бетон клас В15, с Rb=11.5mPa ,Стомана АІ и АІІІ. Вертикалните товари се поемат от основната носеща конструкция на сградата- тухлени шайби, ст.бетонни рамки, греди и колони. Енергийни характеристики и състояние на външни прозорци и врати на сградата: Малка част от дограмата е подменена с PVC профил с двоен стъклопакет. Останали са неподменени дървени прозорци и метални врати и витрини. Неподменената дограма е стара и силно амортизирана. Енергийни характеристики и състояние на покрива: Покривът на сградата е с външно отводняване, посредством водосточни тръби. Конструкцията на покрива е стоманобетонна, състояща се от стоманобетонни покривни колони, греди и стоманобетонна плоча. Покривното покритие изпълнено с битумна хидроизолация. Дейности по ОП 1 - Подмяна на прозорци и врати на фасадните стени: Подмяна на съществ. дървени прозорци с PVC и подмяна на съществув. метални врати с PVC профил. Размерите за производство да се вземат от място от Изпълнителя при завършен и нивелиран отвор. Столарските работи обхващат изпълнението на врати, прозорци, витрини, ламперии, вградени мебели и др. Столарските изделия се приготвят в специализирани предприятия извън строителната площадка, като на площадката се извършва монтиране и прогонване на изделията. Топлинно изолиране на външни стени: Доставка и монтаж от външната страна на фасадните стени с EPS, с коефициент на топлопроводност = 0.035 W/mK и d = 10 cm. След монтажа на топлоизолацията се изпълнява шпакловка и мазилка. Обръщане на страници на прозорци, след монтажа на външната топлоизолация по стени – доставка и монтаж XPS, с коефициент на топлопроводност = 0.030 W/mK и d = 2 cm, по външни и вътрешни страници на дограмата, шпакловъчна смес – включително необходимите материали, ъглови профили, подпрозоречни поли и дъски, мазилки и боядисване, в съответствие със строителната технология. Изолиране на покрив: На покривната плоча да се изпълни ново хидроизолационно покритие с цел предпазване от компрометиране на таванската плоча и фасадните стени от течове от покрива. Съпътстващи дейности: подмяна на водосточни тръби, казанчета, оформяне на чела и козирки, ламарини, хидроизолации. Дейности по ОП 2: В санитарните помещения да се изпълни подготовка за полагане на фаянсови плочи по стени и теракота за настилка. Да се монтират тоалетни седала и санитария за тоалетни. Стените над фаянса и тавана да се боядисат с латекс. Да се подменят съществуващите дървени врати с нови PVC. Съпътстващи дейности: фугиране на положените фаянсови и теракотени плочи и обръщане около нови PVC врати. Възлагането на обществената поръчка по всяка обособена позиция поотделно ще се извърши въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена без ДДС за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 19.05.2020 год. от 11:00 часа в кабинета на управителя на МБАЛ „Живот +” ЕООД, находящ се на ул. „Христо Ботев” № 2. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2020  (дд/мм/гггг)