Версия за печат

BG-Дупница

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

42-01-118

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261630

BG415, Община Дупница, пл. Свобода №1, За: Мария Пилева, България 2600, Дупница, Тел.: 0701 59270, E-mail: admin_dupnitsa@dupnitsa.bg, Факс: 0701 59257

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dupnitsa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://e-obp.eu/bp/Dupnitsa.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

233333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Разширение на „Гробищен парк - ПИ с идентификатор 68789.27.546 - гр. Дупница", Община Дупница

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

26/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите - 27.05.2020 г., 11:00 часа. Място за отваряне на офертите - Община Дупница, гр. Дупница, пл. "Свобода" № 1, "Партерна зала" Допълнителна информация може да се получи на горепосочения телефон. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, в досието на самата поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2020  (дд/мм/гггг)