Версия за печат

BG-Попово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

04.05.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 125508573

BG334, Професионална гимназия по техника и лека промишленост, Аспарух № 1, За: Каролина Димова Христова-Маркова, България 7800, Попово, Тел.: 087 9956305, E-mail: pgtlp@abv.bg, Факс: 0608 46546

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pgtlp-popovo.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pgtlp-popovo.info/doc_tyrg.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

122699.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на отоплителната и електрическата инсталация на учебен корпус, също и смяна на прозорци на топла връзка на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово. Ремонт на отоплителната и електрическата инсталация на учебен корпус, също и смяна на прозорци на топла връзка на Професионална гимназия по техника и лека промишленост, гр. Попово в т.ч.: I. Първи етаж: Демонтаж стари осветителни тела; Доставка и монтаж LED осветителни тела; Подмяна стара ел. инсталация – частично; Демонтаж радиатори; Доставка и монтаж радиатори; Ремонт тръбна отоплителна инсталация; Обръщане на врати и прозорци, вкл. монтаж на алуминиеви профили; Очукване вътрешна вароциментова мазилка; Изкърпване на гипсова шпакловка; Грундиране с латексов грунд; Боядисване с латекс двукратно. II. Втори етаж: Демонтаж стари осветителни тела; Доставка и монтаж LED осветителни тела; Подмяна стара ел. инсталация – частично; Демонтаж радиатори; Доставка и монтаж радиатори; Ремонт тръбна отоплителна инсталация; Обръщане на врати и прозорци, вкл. монтаж на алуминиеви профили; Очукване вътрешна вароциментова мазилка; Изкърпване на гипсова шпакловка; Грундиране с латексов грунд; Боядисване с латекс двукратно. III. Трети етаж: Демонтаж стари осветителни тела; Доставка и монтаж LED осветителни тела; Подмяна стара ел. инсталация – частично; Демонтаж радиатори; Доставка и монтаж радиатори; Ремонт тръбна отоплителна инсталация; Обръщане на врати и прозорци, вкл. монтаж на алуминиеви профили; Очукване вътрешна вароциментова мазилка; Изкърпване на гипсова шпакловка; Грундиране с латексов грунд; Боядисване с латекс двукратно. IV. Топла връзка: Демонтиране стари прозорци; Доставка и монтаж РVС прозорци - 130/150; Обръщане на врати и прозорци, вкл. Монтаж на алуминиеви профили, в т.ч.: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45200000, 45210000, 45214000, 45214200, 45214220

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на учебни сгради и сгради за научни изследвания
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на училища
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на средни училища


Срок за получаване на офертите

14/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): Изисквания за личното състояние: I. Общи изисквания към участниците: 1. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва строителство съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 3. Възложителите не поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 4. Когато участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага към офертата. II. Изисквания към участниците – обединения: В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, възложителят изиска от участник - обединение, което не е юридическо лице, да представи документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Участникът – обединение следва да определи партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и да се уговори солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците в обединението. Когато не е приложено в офертата копие от документ за създаване на обединението или в документа/договора за създаването на обединение/ консорциум липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия Комисията назначена от Възложителя за разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 97, ал. 5 от ППЗОП. III. Основания за отстраняване: Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, когато: 1. е осъден с влязла в сила присъда, за: а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс; б) престъпление по чл.159а – 159г от Наказателния кодекс; в) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс; г) престъпление по чл. 192а от Наказателния кодекс; д) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; е) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; з) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; й) престъпление по чл. 352 – 353 е от Наказателния кодекс; (чл. 54, ал. 1, т.1 от ЗОП).

Дата на изпращане на настоящата информация

04/05/2020  (дд/мм/гггг)