Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121396123

BG411, Български пощи ЕАД, ул. Акад.Стефан Младенов № 1, бл. 31, За: Нели Владимирова, България 1700, София, Тел.: 02 9493188, E-mail: n.vladimirova@bgpost.bg, Факс: 02 9493188

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgpost.bg/bg/zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане платформа със съвременни параметри за кол-центровете в ЦУ, БРСЦ, Булпост и обединяване в единен комуникационен център за обслужване на клиентите на „Български пощи” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48500000

Описание:

Софтуерни пакети за комуникация и мултимедия


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, до 11.05.2019г. /включително/. Офертите ще се отворят на 12.05.2019г. от 11:00 ч. в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, ет. 2, ст. 212

Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2020  (дд/мм/гггг)