Версия за печат

BG-Костинброд

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2020-2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, Община Костинброд, гр. Костинброд, ул. „Охрид” 1, За: Теодор Атанасов – ст. юрисконсулт „ОП, ОП и П“ и Снежа Трендафилова – директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт, България 2230, Костинброд, Тел.: 0721 68752; 0721 68712, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 0721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/26841.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

269500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233200

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища


Срок за получаване на офертите

12/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Деиностите от обществената поръчка ще се финансира от бюджетни средства на община Костинброд за капиталови разходи за 2020 г. Обявява се, при условията на чл. 114 от ЗОП. Изпълнението на дейностите от договора, ще се възлага след осигуряване на финансиране. Отваряне на офертите: на 13.05.2020 г. в 10:00 ч. в сградата на Община Костинброд, гр. Костинброд, п.к 2230, ул. „Охрид” № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. Всяка относима информация е предоставена в преписката на Обява 2020-2 в Профила на купувача на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26841. С публикуването на документите на профил на купувача се счита, че заинтересованите лица и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/04/2020  (дд/мм/гггг)