Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540012

BG422, ЮИДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Хасково, бул.Г.С.Раковски 6, За: Шенер Енвер Али, България 6300, Хасково, Тел.: 038 662232, E-mail: dgshaskovo@uidp-sliven.com, Факс: 038 662232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4248.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. за нуждите на ТП ДГС Хасково“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24452000, 14310000, 24440000

Описание:

Инсектициди
Минерални торове
Различни видове торове


Срок за получаване на офертите

27/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: административната сграда на ТП"ДГС Хасково" адрес: гр.Хасково, бул."Г.С.Раковски" №6 на 28.05.2020г. от 11:00ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/04/2020  (дд/мм/гггг)