Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен № 34, За: Мариян Марков ; Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501; 02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 92241

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаментна поддръжка на софтуер за управление на работен поток за експонатор за пластини Lotem 800 II Squarespot Услугата включва техническа поддръжка на софтуер за управление на работен поток Kodak Prinergy Connect 7.5. Поддръжката да включва: 1. Първоначална техническа поддръжка; 2. Периодична техническа поддръжка; 3. Инсталация/преинсталация (при необходимост); 4. Консултация (Help Desk) и основна точка за контакт. Oсновните изисквания за извършване на услугата да отговарят на Техническата спецификация ТС ПОП- 2 /2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48150000

Описание:

Софтуерни пакети за управление на технологични процеси


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място за изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 6. Отваряне на офертите - на 14.05.2020г., от 11:00 часа в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/04/2020  (дд/мм/гггг)