BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: Красимира Костадинова – Директор, дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, E-mail: obsamop.nov1@mail.bg, Факс: 059 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mdt.samokov.bg:444/PCPSG/pages/procurement.jsf.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на мерки за подобряване на природозащитното състояние на видовете от мрежата Натура 2000, чрез подхода „Водено от общностите местно развитие”, в територията на МИГ Самоков.” Подбор на проекти по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“Сдружение „Местна инициативна група Самоков“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90713000

Описание:

Консултантски услуги по проблемите на околната среда


Срок за получаване на офертите

12/05/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Подбор на проекти по процедура № BG16M1OP002-3.017 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Самоков“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“Сдружение „Местна инициативна група Самоков“.

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа, до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/04/2020  (дд/мм/гггг)