Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-224

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=279.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на разсад за цветя, храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове през 2020/2021 година” по обособени позиции: •Обособена позиция №1 „Доставка на разсад за цветя“; •Обособена позиция №2 „Доставка на храсти, широколистни и иглолистни дървесни видове“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

03120000, 03450000

Описание:

Продукти от градинарство и разсадници
Продукти от горски разсадници


Срок за получаване на офертите

08/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2020  (дд/мм/гггг)