BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Дафинка Господинова, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

58330 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на машина за снегопочистване за нуждите на община Опан

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34100000

Описание:

Моторни превозни средства


Срок за получаване на офертите

11/05/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 12.05.2020г., от 10.00 часа в зала №15, намираща се на втория етаж на община Опан. След определяне на изпълнителя на поръчката и покана от Възложителя в срок от 2 дни машината трябва да бъде докарана на собствен ход до община Опан, където Комисия назначена със Заповед на кмета на община Опан ще извърши преглед. Договор за обществената поръчка ще бъде сключен само след като комисията одобри представеният автомобил.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2020  (дд/мм/гггг)