Версия за печат

BG-с. Стара река

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540065

BG342, Държавно горско стопанство - Стара река ТП на Югоизточно Държавно Предприятие ДП, с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1, обл. Сливен, общ. Сливен, За: Марина Панева, България 8841, с. Стара река, Тел.: 0883 330440, E-mail: dl_starareka@abv.bg, Факс: 04552 2163

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uidp-sliven.com/procedures/4214.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1035 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Стара река”, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

05/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час за отваряне на ценовите оферти: 07.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП "ДГС Стара река" на адрес: с. Стара река, ул. Съби Димитров № 1. Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на глава девета от ППЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/04/2020  (дд/мм/гггг)