Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ПО-01-66

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.04.2019 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща доставката до 290 л. течен бактериален инокулант (концентрат) за оптимизиране на процесите на пречистване на отпадъчни води и стабилизиране на утайките на ПСОВ – Благоевград при „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителя и в съответствие с техническата спецификация и документацията за участие.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33698100

Описание:

Микробиологични култури


Срок за получаване на офертите

07/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълната информация за условията за участие по обявата е публикувана и достъпна на Профила на купувача. Отварянето на офертите ще се извърши по правилата на ЗОП и ППЗОП на 08.05.2020 г. от 11:30 часа в заседателната зала на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград, находяща се на адрес: гр. Благоевград, ул. "Антон Чехов" №3.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/04/2020  (дд/мм/гггг)