Версия за печат

BG-Костинброд

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2020-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776363

BG412, община Костинброд, ул.Охрид №1, За: Снежа Трендафилова - директор на дирекция: Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти и главен юрисконсулт; за техническа част: инж. Габриела Георгиева - зам.-кмет УТ, ОС и Е, България 2230, Костинброд, Тел.: 00359721 68712; 00359721 68715, E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com, Факс: 00359721 68777

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kostinbrod.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kostinbrod.bg/archives/26479.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

99997.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изграждане и оборудване на спортна площадка в с.Безден, община Костинброд

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45236100

Описание:

Строителни работи на спортни терени на стадиони и спортни площадки


Срок за получаване на офертите

04/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Предметът на обществена поръчка включва извършване на строителни и монтажни работи за изграждане на спортна инфраструктура – изграждане и оборудване на площадка в с.Безден, община Костинброд. Строежът е Първа група, пета категория, съгласно Разрешение за строеж, издадено от главния архитект на Община Костинброд. Обхватът на строителните и монтажните работи и изискванията към начина на изпълнение на работите и влаганите строителни материали и детайли, са определени в Обява 2020-1, която е публикувана в профила на купувача, с адрес на преписката: http://kostinbrod.bg/archives/26479, където са предоставени относимите Изисквания и Разяснения за участие, Инвестиционен проект, технически спецификации и приложения към него. Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 99 997,50 лева и се явява и максимална обща стойност. Финансирането е целево, съгласно: съгласно ПМС 348/18.12.2019г. Условия, на които трябва да отговарят участниците са определени в Обявата и документацията към нея. Критерий за възлагане: Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:Цена и качествени показатели, в съотношение 50:50, подробно описани в Обявата и Документацията. Срок за получаване на офертите: 04/05/2020 г. Час: (чч:мм) 17:00;Дата и час на отваряне на офертите: 05/05/2020 г.Час: (чч:мм) 10:00. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на договора без включен ДДС.Ако е избрана форма в банков превод, същият се превежда в гаранционна сметка на община костинброд в Банка: УниКредит Булбанк, офис Костинброд; Банков код (BIC): UNCRBGSF, Банкова сметка (IBAN):BG 11 UNCR 9660 3369 039111.Обявата и приложенията към нея са публикувани в профила на купувача на възложителя, като е предоставен неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до нея. В електронната преписка на поръчката в профила на купувача възложителят ще публикува всички съобщения до участниците, разяснения по документацията за участие и други документи в съответствие с чл. 42 от ЗОП. С публикуването на документите на профил на купувача се счита, че заинтересованите лица и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, като същите са на адрес: http://kostinbrod.bg/archives/26479

Дата на изпращане на настоящата информация

22/04/2020  (дд/мм/гггг)