Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540294

BG343, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТУНДЖА, ул. Васил Карагьозов № 11, За: Виолета Тенева, България 8600, Ямбол, Тел.: 00359 46662670, E-mail: dgstundzha@uidp-sliven.com, Факс: 00359 46662675

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://dgstundzha.uidp-sliven.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://dgstundzha.uidp-sliven.com/procedures/4206.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

3000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Доставка на поливни системи и техническо оборудване за тях за нуждите на ТП „Държавно горско стопанство – Тунджа“- Ямбол”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

16160000

Описание:

Различни видове градинарско оборудване


Срок за получаване на офертите

04/05/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: на 05.05.2020г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС - Тунджа“- Ямбол с адрес: гр. Ямбол, ул. „Васил Карагьозов“ №11 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/04/2020  (дд/мм/гггг)