BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2020-01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 119502733

BG342, МБАЛ Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ-СЛИВЕН АД, бул. Христо Ботев №1, За: Радост Симеонова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 611778, E-mail: mbal.sl@iradeum.com, Факс: 044 624326

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal.sliven.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://zop.mbal.sliven.net/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

63950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински-Сливен“ АД по 13 /тринадесет/ обособени позиции”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24455000

Описание:

Дезинфектанти


Срок за получаване на офертите

07/05/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата на участника не може да надвишава максималната обща стойност за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция. При надвишаване на максималната прогнозна стойност участникът ще бъде отстранен. От датата на публикуване на настоящата информация, пълен достъп до документацията за участие в поръчката, ведно с образци на документи се предоставя в профила на купувача на възложителя на интернет адрес: http://zop.mbal.sliven.net/offer/5/ Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със Заповед на Възложителя в заседателната зала в административната сграда на МБАЛ "Д-р Иван Селимински-Сливен" АД гр. Сливен, 8800, б,л. "Христо Ботев" № 1 на 08.05.2020 г. от 10:00 часа. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/04/2020  (дд/мм/гггг)