BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-37056

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I №1, За: Ирина Попова-по предмета на поръчката-тел:02 91451266; Виолина Стойнева-по процедурата-тел:02 91451438, България 1000, София, Тел.: 02 91451438, E-mail: publicprocurament@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2020-INV_2_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

41300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е „Абонаментно обслужване на Информационната система за провеждане на аукциони и подписки за замяна на ДЦК (АДЦК) в БНБ“. Основни дейности, включени в услугата абонаментно обслужване са подробно описани в Техническата спецификация – Приложение №1 и Приложение №1 А, към документацията.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

24/04/2020 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок за подаване на оферти са постъпили по-малко от три оферти, същият ще бъде удължен на основание чл.188, ал.2 от ЗОП . Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл. Княз Александър I №1 на 27.04.2020 г. от 10 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/04/2020  (дд/мм/гггг)