Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Маргарита Делчева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.vik.bg/public-procurement/view/2020-OB-05-Dostavka-na-koagulant-polialuminiev-oksisulfat-s-dobavka-na-poliamin-za-otstranyavane-na-fosfor-v-otpadachnite-vodi-na-PSOV.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на коагулант – полиалуминиев оксисулфат с добавка на полиамин, за отстраняване на фосфор в отпадъчните води на ПСОВ – Сопот, ПСОВ – Хисаря, ПСОВ – Стамболийски, ПСОВ – Кричим, ПСОВ – Раковски и ПСОВ - Карлово, периодично, след заявка, за срок от 1 (една) година след датата на подписване на договора, или до изчерпване на стойността на поръчката, франко складова база на Възложителя в съответните ПСОВ. Възложителят ще заплаща всяка доставка по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предлаганата стока трябва да отговаря на изискванията на Възложителя, описани подробно в Техническата спецификация приложена към настоящата обява. Прогнозното годишно количество е 140 тона и зависи от нуждите на различните пречиствателни станции, експлоатирани от „ВиК” ЕООД - Пловдив. В случай на приемане за експлоатация от страна на „ВиК” ЕООД – Пловдив на нова ПСОВ, избраният за Изпълнител участник, при необходимост, следва да доставя стока и до новоприетата ПСОВ.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

24958200 (BA07)

Описание:

Коагулационни вещества (Течен )


Срок за получаване на офертите

23/04/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/04/2020  (дд/мм/гггг)