BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.04.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, Ректорат - Деловодство ст. 335, За: Гергана Маламова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по застраховане на имоти - публична държавна собственост, предоставени на Тракийски университет гр. Стара Загора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

22/04/2020 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Цялостната информация по обществената поръчка може да се намери на официалната интернет-страницата на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню „Профил на купувача” на следния адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200409fNuy2670432 2. Офертите следва да бъдат подавани в срока съгласно Обявата в Деловодството на Тракийски университет гр. Стара Загора, Ректорат - гр. Стара Загора, Студентски град, стая 335, в рамките на работното време на Възложителя – до 16.30 часа. Офертите ще бъдат отворени и разгледани по реда и условията на чл. 192 от ЗОП във връзка с чл. 96-97 от ППЗОП - на 23.04.2020 г. - 10,00 ч., ст. 340 - Ректорат, Студентски град. 3. Възложителят ще отстрани от участие в обществената поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП. 4. Участникът следва да притежава валиден Лиценз, издаден от Комисията за финансов надзор (КФН) за застрахователна дейност по чл. 29, ал. 1 от КЗ – за всички класове застраховки по Раздел ІІ от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) или за групи класове застраховки по Раздел ІІ, буква „Б” от Приложение № 1 от КЗ (Общо застраховане) – класове 8 и 9: „Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество” и да е вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователна дейност. Чуждестранните участници следва да притежават валиден/и лиценз/и за извършване на застрахователна дейност по „Застраховане срещу пожар и други вреди на имущество” съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен. 5. Срокът на валидност на офертите е до 21.07.2020 г. 6. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, критерият за възлагане за определяне на икономически най-изгодната оферта в настоящата обществена поръчка е „Най-ниска цена”.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/04/2020  (дд/мм/гггг)