Версия за печат

BG-Кюстендил

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

90-00-11

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201515

BG415, РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. Демокрация №44, вх.Б, За: д-р Сашо Христов Котев, България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: [email protected], Факс: 078 559733

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.nhif.bg/page/2147.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1750 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите в РЗОК – Кюстендил

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85141000

Описание:

Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

13/04/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188 ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 на13.04.2020г. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно описани в обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестине и достъпни на профила на купувача на Възложителя. Офертите се подават всеки работен ден между 09,00 часа и 17,30 часа в деловодството на РЗОК - Кюстендил, гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б. Отварянето на оферти ще се извърши на 15.04.2020г. от 11,00 ч. в сградата на РЗОК гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б, заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/04/2020  (дд/мм/гггг)