Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

15-14-16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър, община Искър, област Плевен, ул. Георги Димитров № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-2-2020/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3303.49 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Упражняване на строителен надзор – консултант по смисъла на чл.166 от ЗУТ при ремонт на отоплителната система, фасадите и реконструкция на покрива, на административна общинска сграда в гр. Искър, община Искър, по проект за енергийна ефективност. Обектът е 5-а категория строеж. Срокът за изпълнение на СМР е не по-малко от 180 календарни дни и не повече от 240 календарни дни. Обектът трябва да бъде въведен в експлоатация не по–късно от 24.08.2022 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

16/04/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на административна общинска сграда за нуждите на Общинска администрация - УПИ VІІІ-689; кв.20; гр.Искър, община Искър“, Административен договор BG06RDNP001-7.008-0030-С01, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

01/04/2020  (дд/мм/гггг)