BG-с. Мирково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000777248

BG412, Община Мирково, ул. Ал. Стамболийски №35, За: Нели Кенанова - спец. Проекти, програми и обществени поръчки, България 2086, с. Мирково, Тел.: 07182-2286, E-mail: info@mirkovo.bg, Факс: 07182-2550

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mirkovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki/obyava-chl-20-al-3.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

263593.94 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Ремонт на улици на територията на с. Мирково и с. Смолско, община Мирково“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233252

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици


Срок за получаване на офертите

10/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2020  (дд/мм/гггг)