Версия за печат

BG-Нова Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-05-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540218

BG342, ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО НОВА ЗАГОРА, ул. Петко Енев 73, За: инж. Ганчо Иванов Петров, България 8900, Нова Загора, Тел.: 0887 320718, E-mail: dgsnovazagora@uidp-sliven.com, Факс: 0457 63631

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.uidp-sliven.com/procedures/4140.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора" за срок от 12 месеца по обособени позиции": Обособена позиция № 1: "Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора" за срок от 12 месеца" Обособена позиция № 2: "Доставка на хигиенни материали, почистващи препарати и пособия за нуждите на ТП "ДГС Нова Загора" за срок от 12 месеца, запазена на основание чл.12, ал. 1, т. 1 от ЗОП"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39830000

Описание:

Почистващи продукти


Срок за получаване на офертите

10/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на публично заседание на комисия определена със заповед на Директора на ТП "ДГС Нова Загора" в административната сграда на ТП "ДГС Нова Загора" на адрес гр. Нова Загора, ул. "Петко Енев" 73, на 13.04.2020 г. от 10:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/03/2020  (дд/мм/гггг)