Версия за печат

BG-Смядово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000931657

BG333, Община Смядово, пл. Княз Борис I № 2, За: Димитрина Маринова, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2130, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.smyadovo.bg/procedure/1756.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

80133.9 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Подобряване на жизнената среда чрез благоустрояване на външното пространство на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психически разстройства, ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ". Кратко описание: Благоустрояване на външното пространството на Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, находящо се в гр. Смядово, на ул. „Калиакра“ № 1, УПИ II, квартал №12 по плана на гр. Смядово“ Предвижда се: 1. Ремонт на съществуваща ограда по уличните регулационни линии - ремонт на плътната част на ограда и нова ажурна част с обща височина до 2,20 м. - 149 м.; 2. Нова ажурна ограда по южната и западната граници на имота с два портала - 136 м.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45340000

Описание:

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения


Срок за получаване на офертите

06/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 07.04.2020 г. в 11:00 ч. в административната сграда на Община Смядово, находяща се в гр. Смядово, пл.Княз Борис I № 2. Документацията и образците в настоящата процедура са налични в интернет страницата на Община Смядово, раздел профил на купувача. Дейностите предмет на поръчката се осъществяват по Проект „Красива България“ на основание сключено споразумение № РД-09-38 от 12.02.2020 г. Финансовият принос на Министерство на труда и социалната политика е в размер на 66 759,00 лв. , като собственото финансиране от страна на Община Смядово е в размер на 35 947,00 лв.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/03/2020  (дд/мм/гггг)