Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000451277

BG421, ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТЕЛИНА, ул. Братя Свещарови № 3, За: Теодора Тодорова - директор, Милка Тодорова-Добрикова-адвокат, България 4000, Пловдив, Тел.: 0884 202417; 0888 271838, E-mail: detelina_1965@abv.bg, Факс: 032 628960

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

64154.04 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставки на хляб”; Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

13/04/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до обявата и документацията за обществената поръчка в Профила на купувача, посочен в раздел I.1. от настоящото решение. Отваряне на офертите е планирано да се проведе от 10:00 часа на 14.04.2020 г. в сградата на Детска градина "Детелина", намираща се на адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови” № 3, дирекция. При промяна в датата, часа и мястото на отваряне на офертите, възложителят ще публикува съобщение на профила на купувача до всички заинтересовани лица и участници 48 часа преди определената дата.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2020  (дд/мм/гггг)