Версия за печат

BG-с.Невестино

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000261541

BG415, Община Невестино, ул. Владимир Поптомов №17, За: Мая Арсова, България 2595, с.Невестино, Тел.: 0791 52230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg, Факс: 0791 52230

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php/proceduri-zop.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

49000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Външни експерти към екипа за управление на проект „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79400000

Описание:

Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

07/04/2020 , 11:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Рекултивация на 2 депа за битови отпадъци на територията на община Невестино“, по Оперативна програма „Околна среда“

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2020  (дд/мм/гггг)