Версия за печат

BG-Свиленград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

152

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000903825

BG422, Община Свиленград, бул.България №32, ет.2, ст.302, За: инж.Грозденка Дюлгерова, Елка Карнобатлиева, България 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74370; 0379 74351, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379-74371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svilengrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://svilengrad.nit.bg/.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

21260 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е извършване на текущ ремонт на помещения в ДГ „Детелина” в гр. Свиленград, като основните строителни дейности и количества са посочени в КС (Приложение №8.1). При боядисването цветовете ще бъдат уточнявани на място от Директора на учебното заведение.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

15/04/2020 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 27.04.2020 г. в 09:30 часа в Голяма заседателна зала в ОбА Свиленград на ет.1. При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2020  (дд/мм/гггг)