Версия за печат

BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000186836

BG313, Средно училище Св.св.Кирил и Методий, ул. Тодор Каблешков 0 1, За: Диляна Тачева, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 80886, E-mail: kim_kozloduy@abv.bg, Факс: 0973 80887

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.kim-kozloduy.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.kim-kozloduy.com/zop.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

36018.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести клас за безвъзмездно ползване от учениците в СУ „Св. св. Кирил и Методий“”-гр. Козлодуй, за учебната 2020/2021 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1:.Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета- София“-АД, „Просвета Плюс“-ЕООД; Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „КЛЕТ България“ ООД ; Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от ИК „РИВА“ АД; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника“ООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22111000

Описание:

Училищни книги


Срок за получаване на офертите

03/04/2020 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2020  (дд/мм/гггг)