Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗП-395

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670627

BG411, Национална спортна академия Васил Левски, София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Ректорат НСA, ет.4, стая №402, За: Валентин Добрев - Директор АСД, България 1700, София, Тел.: 0899 333393, E-mail: valentind@abv.bg, Факс: 02 407505

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nsa.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nsa.bg/bg/page,1677.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Демонтаж на стари осветителни тела, доставка и монтаж на нови LED осветителни тела, в спортни зали на Закрити спортни съоръжения, НСА “Васил Левски“, Студентски град, п.к.1700, ул. ”Акад. Стефан Младенов” №21.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

31500000

Описание:

Осветителни уреди и електрически лампи


Срок за получаване на офертите

06/04/2020 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците следва в срок до 15:00 часа на 06.04.2020 г. да се запознаят предварително на място със залите, в които ще се сменят советителните тела и задължително да представят Протокол от извършен оглед. В тази връзка следва да уговорят предварително / по телефон/ дата и час на посещение с посочените лица за контакт.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/03/2020  (дд/мм/гггг)