BG-Крумовград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04-00-36

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.03.2020 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235913

BG425, Община Крумовград, пл. България 5, За: инж. Асен Хаджиев - заместник-кмет на община Крумовград, България 6900, Крумовград, Тел.: 03641 2004, E-mail: minkrum@abv.bg, Факс: 03641 7024

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/46-sabirane-na-oferti-sas-obyavi/1405-24-03-20-3.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

83416.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Реконструкция на улица „Ахрида“ в участък от о.т. 267 до о.т. 378 - инженеринг“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45233330, 71320000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по изпълнение на основа на улици
Инженерни услуги по проектиране и конструиране


Срок за получаване на офертите

07/04/2020 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Кратко описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „Реконструкция на улица „Ахрида“ в участък от о.т. 267 до о.т. 378 - инженеринг“. 1. Разработване на инвестиционен проект При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобрази с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, описани в Техническата спецификация, както и техническите правила и норми за проектиране, стандарти, технически указания, ЗУТ и др., на които следва да отговаря проектната документация. Всички чертежи в «работен проект» следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер, в подходящи мащаби. Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка. Изискванията към съдържанието на отделните проектни части в състава на «работен проект» са посочени в Техническите спецификации. Съгласуването и одобряването на работния проект от Възложителя, Консултанта по чл. 166 от ЗУТ, специализираните държавни контролни органи и експлоатационни дружества, и получаване на разрешение за строеж е ангажимент на Възложителя. 2. Изпълнение на СМР Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа. Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа. 3. Авторски надзор Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство. 4 Геодезическо заснемане - трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба. Критерий за възлагане на поръчката Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на „Икономически най-изгодна оферта“, определена въз основа на критерия за възлагане „НАЙ-НИСКА ЦЕНА“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място се класира участникът предложил най-ниска цена без ДДС за изпълнение на поръчката. Посочената цена се закръгля до втория знак след десетичната запетая. Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание на комисията, което ще се състои на 08.04.2020 год. от 10:30 часа в залата на Община Крумовград, находяща се на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” № 5, ет. 1. Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП при отварянето на офертите имат право да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/03/2020  (дд/мм/гггг)